"Eye contact: how souls catch fire.

— (via nicolezai)